Klub przy Wspólnej

       REGULAMIN KLUBU PRZY WSPÓLNEJ

  1. Organizatorem projektu pod nazwą Klub przy Wspólnej  jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
  2. Klub przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dopuszcza się również uczestnictwo uczniów klas 3 szkół gimnazjalnych.
  3. Uczestnictwo w działaniach Klubu jest dobrowolne i dotyczy zajęć pozaszkolnych.
  4.  Warunkiem przystąpienia do Klubu jest złożenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych) zgody na udział w projekcie.
  5. Członkowie Klubu otrzymują Kartę Klubową w formie identyfikatora. Karta jest ważna przez jeden rok szkolny.
  6. Możliwe jest przedłużenie Karty Klubowej na kolejny rok szkolny. O przedłużeniu Karty decyduje przede wszystkim udział i aktywność w działaniach Klubu.
  7. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka, dostępnego na stronie internetowej www.csdpoznan.pl
  8. W czasie trwania zajęć członkowie Klubu są pod opieką koordynatora projektu.
  9. Członkowie Klubu powołują Radę Programową w skład której wchodzi koordynator projektu od 2 do 6 członków Klubu. Kompetencje Rady określa organizator projektu.

Do pobrania: